Czwarta impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2017 – ĆWIERĆHARPAGAN – MTBO

Termin i miejsce:
21.06.2017
godz. 17:30
ul. Gorzowska 63, Kręgielnia „Bowling Bar”

Rejestracja zawodników od godz. 17:30 do 17:50

Start pierwszego zawodnika o godz. 18:00

 1. Ćwierćekstremalny Wyścig na Orientację ĆWIERĆHARPAGAN (zwany dalej wyścigiem) jest wyścigiem dobrowolnym i nieprzymusowym
 2. Organizatorem Wyścigu jest Barlinecka Grupa Kolarska
 3. Celami wyścigu są:
  • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej;
  • wyłonienie osób godnych miana ĆWIERĆHARPAGANA w rowerowej jeździe na orientację;
  • rozegranie kolejnego etapu Barlineckiej Ligi Kolarskiej
  • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku;
  • upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju;
  • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
  • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
  • ukazanie uczestnikom piękna okolic Barlinka bliższych i dalszych
 4. Podstawowym celem jest to, aby w limicie czasowym 3 godzin przejechać 50 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK). Osoby, które ukończą trasę rowerową potwierdzając wszystkie PK trasy w limicie czasowym posiądą miano “ĆWIERĆHARPAGANA”.
 5. Na trasie rozmieszczone zostanie 7 Punktów Kontrolnych – PK w terenie oznaczone biało czerwonym kartonowym lampionem (kwadrat 30x30cm dzielony po przekątnej). Przy lampionie będzie powieszony perforator którym dziurkujemy kartę startową oraz awaryjnie będzie napisany kod literowy na wypadek zawinięcia perforatora przez okoliczną ludność.
 6. PK na mapie jest oznaczony czerwonym okręgiem z napisanym obok numerem PK, start jest zaznaczony czerwonym trójkątem, a meta czerwonym podwójnym okręgiem, dodatkowo na mapie jest umieszczony opis lokalizacji PK (np. skrzyżowanie drogi i linii energetycznej, róg ogrodzenia itp.)
 7. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych.
 8. Start co jedna lub dwie minuty, w zależności od ilości zawodników. Kolejność -losowanie.
 9. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 10. Wydawanie map na starcie następuje na minutę przed godziną startu.
 11. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 12. Aktualność treści mapy jest wybitnie przestarzała – mapa z roku 1977
 13. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
 14. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK . W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 15. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy i przybycie z kartą startową na metę wyścigu do godz. 22:00.
 16. Każdy PK ma wartość wagową:
 • PK 1 ma 1 punkt wagowy,
 • PK 2 ma 2 punkty wagowe,
 • PK 3 ma 3 punkty wagowe,
 • PK 4 i PK 5 ma 4 punktów wagowych,
 • PK 6 i PK 7 ma 5 punktów wagowych,
 1. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje uzyskana ilość punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 2. W przypadku przekroczenia limitu czasu 3 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 3. Uczestnicy w czasie trwania wyścigu mają prawo, iść, jechać na rowerze oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było “czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji (z wyjątkiem roweru). Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami wyścigu oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej (z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 20.
 4. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości) do wykorzystania po wyścigu.
 5. Protesty można składać w ciągu 1 godziny od zamknięcia mety trasy do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone natychmiast po ich złożeniu, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa wyścigu.
 6. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po wyścigu do godziny 22:00 – 21 czerwca 2017 roku w jeden z poniżej podanych sposobów:
 • na mecie (w przypadku ukończenia wyścigu, zejścia lub zjechania z trasy),
 • telefoniczne, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia na metę).
 1. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa.
 2. Zalecane wyposażenie:
 • kompas
 • telefon komórkowy
 • długopis (do wypełniania karty startowej)
 • oświetlenie rowerowe przednie (białe) i tylnie (czerwone)
 1. Uczestnicy zawodów obowiązkowo muszą być wyposażeni w kask rowerowy sztywny!!!
 2. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
 3. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 4. Na rowerach obowiązuje numer startowy przyczepiony z przodu kierownicy.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wyścigu tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować na liście startowej. Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 5 osobami niepełnoletnimi.
 6. Udział w wyścigu jest dobrowolny. W wyścigu uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach wyścigu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie listy startowej, na której uczestnik poświadcza znajomość regulaminu zawodów.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 9. Więcej informacji u Macieja Krzyśko – 508 060 270 lub Radosława Poździka 608 628 999.